ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> บริการนำชมห้องสมุด (Library Tour)
บริการนำชมห้องสมุด (Library Tour)
รายการ
จำนวนนักศึกษา
ระยะเวลา
วันที่
บริการนำชมห้องสมุด (Library Tour)
  • แนะนำอาคารและบริการต่าง ๆ ของห้องสมุด
  • แนะนำ Website ของห้องสมุด
  • แนะนำวิธีการสืบค้นสารสนเทศของห้องสมุด
5 - 20 คน
30 นาที - 2 ชั่วโมง
ตามที่หน่วยงานร้องขอ

ภาพบรรยากาศ ขณะกำลังให้บริการนำชมห้องสมุด (Library Tour)

สถานที่ให้บริการ :: ชั้นลอย อาคาร 3 บริการลูกค้าสัมพันธ์ หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฝ่ายบริการสารสนเทศ

ช่วงเวลาให้บริการ ::
วันจันทร์ - ศุกร์ ให้บริการเวลา 8.30 - 16.30 น.

ติดต่อสอบถามได้ที่ ::
e-Mail : ref@rumail.ru.ac.th
หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โทร. 0-2310-8646


Latest Update : 29 October 2021, 03:10 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636