ภาพแบนเนอร์เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Services >> บริการ Proxy Server
บริการ Proxy Server

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการ Proxy Server สำหรับนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตจากเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (Reference Database) ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้บริการได้ทุกฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย

โดยใช้ "User name" เป็นรหัสบัตรประจำตัวประชาชน และ "Password" ที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งาน "อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU Internet Access Authentication)" สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้งาน สามารถลงทะเบียนได้ ที่ http://beta-e-service.ru.ac.th:90

ข้อตกลงในการใช้ Proxy Server ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 • Proxy Server ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใช้สำหรับการเข้าใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (Reference Databases) เท่านั้น
 • ผู้ใช้ต้องยกเลิกการตั้งค่า Proxy Server เมื่อเลิกใช้ฐานข้อมูลเพื่อการค้นคว้าวิจัย (Reference Databases) ในแต่ละครั้ง
 • ห้ามแจกจ่าย User name และ Password ของตนเองให้ผู้อื่นใช้โดยเด็ดขาด
 • ห้ามใช้โปรแกรมอัตโนมัติดาวน์โหลดเอกสาร และไม่ดาวน์โหลดเอกสารปริมาณมากในขณะที่ใช้ Proxy Server
 • สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีอำนาจที่จะระงับหรือยุติการให้บริการการใช้ Proxy Server ของสำนักหอสมุดกลาง
 • สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อตกลงการให้บริการที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า

ค่า Proxy ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (สำหรับใช้กำหนดค่า Proxy ในอุปกรณ์ที่ใช้งาน)

[ คลิกชม แนวทางวิธีการตั้งค่า Proxy ]

หมายเหตุ
 1. พบปัญหา / สอบถามการใช้ Proxy Server
  ติดต่อ คุณสุชล แก้วประทุม โทร. 0-2310-8635
  e-Mail : admin@lib.ru.ac.th หรือ suchon@lib.ru.ac.th
 2. ลืม User name และ Password เพื่อใช้งาน "อินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU Internet Access Authentication)"
  ติดต่อ ศูนย์เฉพาะกิจ สถาบันคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2310-8800 ต่อ 5255
  รายละเอียดเพิ่มเติม [ คลิก ]
 3. สอบถามการใช้งานฐานข้อมูล
ข้อมูลโดย : ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด โทร. 0-2310-8635

Latest Update : 06 October 2023, 05:26 PM

Version : ปีการศึกษา 2558

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8650 และ 0-2310-8636