Services >> บริการ Wi-Fi
ข้อปฏิบัติในการใช้บริการ Wi-Fi
  1. นํา Notebook ที่สามารถใช้ Wi-Fi ได้ มาใช้ตามพื้นที่ที่ให้บริการ
  2. Note Book ที่นํามาใช้ต้องชาร์ตไฟแบตเตอรี่มาก่อน ไม่อนุญาตให้ใช้ปลั๊กไฟฟ้าในห้องสมุด (ยกเว้นห้องบริการบัณฑิตศึกษา อาคาร 3 ชั้น 3)
  3. การใช้งาน Wi-Fi สามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลต่างๆ ที่สำนักหอสมุดกลางให้บริการได้ทันที
พื้นที่ที่มีสัญญาณ Wi-Fi
อาคาร 1 ชั้น 1 บริเวณห้องโถง และห้องฝึกอบรม
พื้นที่ให้บริการ  Wi-Fi อาคาร 1 ชั้น 1 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาคาร 2 ชั้น 1 - 2 บริเวณห้องบริการวารสารและเอกสาร
พื้นที่ให้บริการ  Wi-Fi อาคาร 2 ชั้น 1 - 2 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อาคาร 3 ชั้น 1-5
พื้นที่ให้บริการ  Wi-Fi อาคาร 3 ชั้น 1-5 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การเชื่อมต่อ

1. เปิดการใช้งาน Wireless Network Connection และคลิกที่ Icon ของ Wireless Network Connection บน Taskbar

2. ระบบจะแสดง Wireless Network ที่ชื่อ RU-Campus Wireless Networks
     * หากไม่พบ หรือขึ้นหน้าจอถาม password หรือ wpa key กรุณากด Refesh network list อีกครั้ง *

3. คลิกเลือกเชื่อมต่อ (Connect) ที่ชื่อ RU-Campus Wireless Networks

4. ระบบจะทําการเชื่อมต่อ

5. เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ระบบจะกําหนด IP Address, Gateway และ DNS ให้กับ Notebook อัตโนมัติ

6. เปิดการใช้งาน Browser (เช่น Internet Explorer หรือ Firefox) ได้ทันที

1. เลือกเมนู setting

2. เลือก เมนู Wi-Fi

3. เปิดการทำงานของ wifi ให้เป็น "ON" แล้วเลือกเครือข่าย RU-Campus Wireless Networks

4. เมื่อเชื่อมต่อกับตัวกระจายสัญญาณของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว จะมีสัญลักษณ์ เครื่องหมาย √ หน้า RU-Campus Wireless Networks

5. ระบบจะทําการกําหนด IP Address, Subnet Mask และ Router ให้โดยอัตโนมัติ

6. เปิดการใช้งาน Browser (เช่น Safari) ได้ทันที

ดาวน์โหลดเอกสาร : การให้บริการ Wi-Fi แบบ pdf คลิกที่นี่

ข้อมูลโดย : หน่วยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด และ ศูนย์เฉพาะกิจ สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

Latest Update : 09 August 2016, 05:13 PM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636