> พระราชประวัติ 
 > พระราชบิดาแห่งอักษรไทย
 > พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล 
    .... นับเนื่องจากอดีต 
    .... แผ่นดินพ่อขุนรามฯ 
    .... ธรรมเนียมประเพณี 
    .... เจริญรุ่งเรือง 
    .... ประติมากรรม 
    .... จิตรกรรม 
    .... พิพิธภัณฑสถานฯ 
    .... พระบรมราชานุสาวรีย์ 
    .... พระบรมรูป 
    .... อุทยานแห่งชาติรามฯ 
    .... วันพ่อขุนรามฯ 
    .... มรดกโลก 
    .... มรดกความทรงจำโลก 
 > ธรรมะในศิลาจารึก 
 > ปกิณกะ
 > สัตยาธิษฐาน 

 > บรรณานุกรม 
 > คณะผู้จัดทำ 

 > หน้าแรก 

 

พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ ๑๐ ในปีพระพุทธศักราช ๒๕๑๔ โดยได้อัญเชิญพระนามพ่อขุนรามคำแหงมหาราชบูรพกษัตริย์ของประเทศไทย ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างยิ่งใหญ่ไพศาลมาแล้วในอดีต มาตั้งเป็นชื่อของมหาวิทยาลัย  

          สำหรับพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้น ได้จัดสร้างตามแบบของกรมศิลปากร เป็นโลหะทองเหลืองผสมทองแดงและรมดำ ความสูงจากพื้นฐานถึงยอดพระมาลา ๑๑๕ เซนติเมตร พระหัตถ์ขวาทรงถือหนังสือ และประทับบนพระแท่นมนังคศิลาบาตร  โดยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับมอบพระบรมรูปไว้เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ปีพระพุทธศักราช ๒๕๑๔   แต่เนื่องจากที่ประดิษฐานอันเป็นการถาวรยังสร้างไม่แล้วเสร็จ  พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจึงประดิษฐานชั่วคราวอยู่ที่หน้าอาคารหอประชุม (A.D.1)  

          จนกระทั่งวันที่ ๙ พฤษภาคม ปีพระพุทธศักราช ๒๕๑๖  การก่อสร้างที่ประดิษฐานพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชได้สร้างเสร็จสมบูรณ์  ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้อัญเชิญพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมาประดิษฐาน ณ ที่แห่งนั้นเป็นการถาวร 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  เสด็จพระราชดำเนินทรงพระกรุณาประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ปีพระพุทธศักราช ๒๕๑๘

  • ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมแผ่นคำจารึกที่ฐานพระบรมรูป 
  • พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานกระทั่งแตรมโหรทึก กองลูกเสือเกียรติยศสำหรับพ่อขุนรามคำแหงมหาราชถวายความเคารพ แตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมรูป
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุหร่ายพระบรมรูปและทรงเจิมแผ่นคำจารึก 
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงวางพวงมาลา แล้วทรงจุดธูปเทียน เครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

คำจารึกพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

          พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และพระนางเสือง เป็น
พระมหากษัตริย์องค์ที่ ๓ แห่งราชวงศ์พระร่วง เสวยราชย์ประมาณ พ.ศ.๑๘๒๐ และสวรรคต ประมาณ พ.ศ.๑๘๖๐
          พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นนักรบเก่งกล้า ทรงเป็นนักปกครองที่สามารถ ทรงเป็นนักปราชญ์
คิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ.๑๘๒๖ 
          มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้อัญเชิญพระนามาภิไธยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมาเป็นพระนามมหาวิทยาลัย
ทั้งได้สร้างพระบรมรูปประดิษฐานไว้เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นที่เคารพสักการะของนักศึกษา และคณาจารย์
แห่งมหาวิทยาลัยนี้  ขอสถาบันแห่งนี้จงสถิตสถาพรตั้งมั่นอยู่คู่กับประเทศไทย เป็นที่ประสิทธิ์ประสาทศิลปวิทยการแก่ประชาชนถ้วนทั่วทุกหมู่เหล่าตลอดไป


ธนกร ช่อไม้ทอง : เรียบเรียง