> พระราชประวัติ 
 > พระราชบิดาแห่งอักษรไทย
 > พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล 
    .... นับเนื่องจากอดีต 
    .... แผ่นดินพ่อขุนรามฯ  
    .... ธรรมเนียมประเพณี 
    .... เจริญรุ่งเรือง 
    .... ประติมากรรม 
    .... จิตรกรรม 
    .... พิพิธภัณฑสถานฯ 
    .... พระบรมราชานุสาวรีย์ 
    .... พระบรมรูป 
    .... อุทยานแห่งชาติรามฯ 
    .... วันพ่อขุนรามฯ 
    .... มรดกโลก 
    .... มรดกความทรงจำโลก
 > ธรรมะในศิลาจารึก 
 > ปกิณกะ
 > สัตยาธิษฐาน 

 > บรรณานุกรม 
 > คณะผู้จัดทำ 

 > หน้าแรก 

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง

          กรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดสร้าง "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง" เมื่อปีพระพุทธศักราช ๒๕๐๓ ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย  ลักษณะอาคารเป็นแบบทรงไทยประยุกต์ ๒ ชั้น พื้นที่ ๘๑๒ ตารางเมตร แล้วเสร็จในปีพระพุทธศักราช ๒๕๐๖ 

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ปีพระพุทธศักราช ๒๕๐๗ 

          ต่อมาในปีพระพุทธศักราช ๒๕๒๖ ได้มีการจัดสร้างอาคาร ชื่อ "อาคารอนุสรณ์ ๗๐๐ ปี ลายสือไท" สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จทรงเปิดเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ปีพระพุทธศักราช ๒๕๒๖   ภายในมีการจัดแสดงนิทรรศการ ตลอดจนแสดงโบราณวัตถุที่สำคัญเป็นจำนวนมาก  

ตัวอย่างโบราณวัตถุที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑสถาน 

<<  ภาพธรรมจักรหินทราย  
       อายุสมัยทวารวดี  ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖ 


พระพุทธรูปปูนปั้น
ศิลปะสุโขทัย อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๙

ตุ๊กตาสังคโลก
ศิลปะสุโขทัย อายุสมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๐
 
 

ธนกร ช่อไม้ทอง : เรียบเรียง 
ภาพธรรมจักรหินทราย, พระพุทธรูปปูนปั้น, ตุ๊กตาสังคโลก จากเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ