> พระราชประวัติ 
 > พระราชบิดาแห่งอักษรไทย
 > พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล 
    .... นับเนื่องจากอดีต 
    .... แผ่นดินพ่อขุนรามฯ 
    .... ธรรมเนียมประเพณี 
    .... เจริญรุ่งเรือง 
    .... ประติมากรรม 
    .... จิตรกรรม 
    .... พิพิธภัณฑสถานฯ 
    .... พระบรมราชานุสาวรีย์ 
    .... พระบรมรูป 
    .... อุทยานแห่งชาติรามฯ 
    .... วันพ่อขุนรามฯ 
    .... มรดกโลก 
    .... มรดกความทรงจำโลก 
 > ธรรมะในศิลาจารึก 
 > ปกิณกะ
 > สัตยาธิษฐาน 

 > บรรณานุกรม 
 > คณะผู้จัดทำ 

 > หน้าแรก 

 

ศิลปะในด้านจิตรกรรม

          งานจิตรกรรมปรากฏว่ามีการทำภาพแกะลายเบา เป็นการแกะสลักบนหินเป็นลายเส้น ตัวอย่างเช่น ภาพแกะสลักลายเส้นบนเพดานผนังอุโมงค์วัดศรีชุม (๑) เรื่องโคชานิยชาดก สำริดจากวัดเสด็จ และจิตรกรรมฝาผนังวัดเจดีย์เจ็ดแถว นอกจากนี้ยังมีงานจิตรกรรมอื่นๆ แต่ว่าได้ลบเลือนไปเสียส่วนมาก  

ตัวอย่างศิลาจารึกชาดกภาพ วัดศรีชุม

ภาพเทวธรรมชาดก

ภาพสุขวิหาริชาดก
 
 

ธนกร ช่อไม้ทอง : เรียบเรียง 
(๑) ภาพชาดกปรากฏอยู่ภายในอุโมงค์วัดศรีชุม อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย คาดว่าจัดทำขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐