> พระราชประวัติ 
 > พระราชบิดาแห่งอักษรไทย
 > พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล 
    .... นับเนื่องจากอดีต 
    .... แผ่นดินพ่อขุนรามฯ 
    .... ธรรมเนียมประเพณี 
    .... เจริญรุ่งเรือง 
    .... ประติมากรรม 
    .... จิตรกรรม 
    .... พิพิธภัณฑสถานฯ 
    .... พระบรมราชานุสาวรีย์ 
    .... พระบรมรูป 
    .... อุทยานแห่งชาติรามฯ 
    .... วันพ่อขุนรามฯ 
    .... มรดกโลก 
    .... มรดกความทรงจำโลก 
 > ธรรมะในศิลาจารึก 
 > ปกิณกะ
 > สัตยาธิษฐาน 

 > บรรณานุกรม 
 > คณะผู้จัดทำ 

 > หน้าแรก 

 

ศิลปะในด้านประติมากรรม

           ประติมากรรมส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับสถาปัตยกรรม ที่ล้วนแล้วแต่มีเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่น ท่านผู้รู้ได้แบ่งงานประติมากรรมไทยแบ่งได้เป็น ๓ ลักษณะใหญ่ๆ 

  • ลักษณะนูนต่ำ คือผลงานที่มองได้ด้านเดียว แสดงความตื้นลึกของภาพ โดยมีความสูงต่ำ เพียงเล็กน้อย เช่น ลวดลายปูนปั้นบนสถูป และลายแกะสลักต่างๆ เป็นต้น
  • ลักษณะนูนสูง สามารถมองเห็นได้ ๓ ด้าน คือด้านหน้า และด้านข้างอีก ๒ ด้าน โดยมีความตื้นลึกที่แตกต่างกันมาก จนเห็นได้ชัดเจน เช่น ลายปูนปั้นบนหน้าบัน
  • ลักษณะลอยตัว สามารถมองเห็นได้รอบด้าน เช่น พระพุทธรูป เทวรูป ต่างๆ รวมถึงเครื่องปั้นดินเผาด้วย

ภาพพระพุทธรูปสำริด สุโขทัย

ภาพองค์พระอัฏฐารศเหนือจอมเขากลางอรัญญิก เมืองสุโขทัย
วัดตะพานหิน
พระพุทธรูปประจำองค์พ่อขุนพระรามคำแหง (หลังบูรณะ)
 

ภาพลวดลายปูนปั้น วัดนางพญา
 

ภาพเครื่องสังคโลก สุโขทัย
 

ภาพกล้องสูบยาเส้นสมัยสุโขทัย (ไม่เคลือบ)
 

ภาพช้างสำริด

ธนกร ช่อไม้ทอง : เรียบเรียง