> พระราชประวัติ 
 > พระราชบิดาแห่งอักษรไทย
 > พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล 
    .... นับเนื่องจากอดีต 
    .... แผ่นดินพ่อขุนรามฯ 
    .... ธรรมเนียมประเพณี 
    .... เจริญรุ่งเรือง 
    .... ประติมากรรม 
    .... จิตรกรรม 
    .... พิพิธภัณฑสถานฯ 
    .... พระบรมราชานุสาวรีย์ 
    .... พระบรมรูป 
    .... อุทยานแห่งชาติรามฯ 
    .... วันพ่อขุนรามฯ 
    .... มรดกโลก 
    .... มรดกความทรงจำโลก 
 > ธรรมะในศิลาจารึก 
 > ปกิณกะ
 > สัตยาธิษฐาน 

 > บรรณานุกรม 
 > คณะผู้จัดทำ 

 > หน้าแรก 

ศิลาจารึกหลักที่ ๑ มรดกความทรงจำของโลก

          คณะกรรมการที่ปรึกษานานาชาติของ องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization - UNESCO) ได้ประชุมกันเมื่อวันที่ ๒๘-๓๐ สิงหาคม ปีพระพุทธศักราช ๒๕๔๖ ที่เมืองกแดนซค์ (Gdansk)  เพื่อพิจารณาจดทะเบียนระดับโลก (World Register) ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ภายใต้โครงการมรดกความทรงจำของโลก (Memory of the World Project)  

          ผลการประชุมในครั้งนั้นมีมติสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์ ให้ UNESCO จดทะเบียน ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เป็นมรดกความทรงจำของโลก  ด้วยถือว่าเป็นหลักฐานที่มีความสำคัญ ทางด้านประวัติศาสตร์ การปกครอง การค้าและวัฒนธรรมของอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งนับว่ามีความสำคัญกับนานาชาติ 

          ทั้งนี้ โครงการมรดกความทรงจำของโลก เป็นโครงการเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่มรดกความทรงจำที่เป็นเอกสาร วัสดุ ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ เช่น กระดาษ สื่อทัศนูปกรณ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย แต่จะต้องมีความสำคัญในระดับนานาชาติ และจะต้องมีการเก็บรักษาในความทรงจำ ในระดับชาติและระดับภูมิภาคอยู่แล้ว         

          ซึ่งเมื่อองค์การยูเนสโกได้ประกาศจดทะเบียนแล้ว ประเทศเจ้าของมรดกจะมีพันธกรณีทางปัญญาและทางศีลธรรม ที่จะต้องอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพที่ดี  และเผยแพร่ให้ความรู้แก่มหาชนอนุชนรุ่นหลังทั่วโลกให้กว้างขวาง เพื่อให้มรดกดังกล่าวอยู่ในความทรงจำของโลกตลอดไป

 

 


ธนกร ช่อไม้ทอง : เรียบเรียง