> พระราชประวัติ 
 > พระราชบิดาแห่งอักษรไทย
 > พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล 
    .... นับเนื่องจากอดีต 
    .... แผ่นดินพ่อขุนรามฯ 
    .... ธรรมเนียมประเพณี 
    .... เจริญรุ่งเรือง 
    .... ประติมากรรม 
    .... จิตรกรรม 
    .... พิพิธภัณฑสถานฯ 
    .... พระบรมราชานุสาวรีย์ 
    .... พระบรมรูป 
    .... อุทยานแห่งชาติรามฯ 
    .... วันพ่อขุนรามฯ 
    .... มรดกโลก 
    .... มรดกความทรงจำโลก 
 > ธรรมะในศิลาจารึก 
 > ปกิณกะ
 > สัตยาธิษฐาน 

 > บรรณานุกรม 
 > คณะผู้จัดทำ 

 > หน้าแรก 

 

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร

          จากการเสนอรายชื่อแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติให้กับคณะกรรมการมรดกโลกแล้ว   ทางคณะกรรมการได้ส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบข้อเท็จจริง และศักยภาพของแหล่งมรดกโลกที่ประเทศไทยได้นำเสนอไป (ขณะนั้นนำเสนอไปจำนวน ๖ แหล่ง) ซึ่งในที่สุดแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ๒ แหล่ง และมรดกทางธรรมชาติ ๑ แหล่ง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในบัญชีรายชื่อมรดกโลก เมื่อปีพระพุทธศักราช ๒๕๓๔  และหนึ่งในนั้น คือ  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร 

          อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร ผ่านเกณฑ์การพิจารณาใน ๒ ข้อ คือ 

  • มีซากของโบราณวัตถุที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ ที่มีความเป็นเลิศในด้านสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา
    ในการสร้างสรรค์ของคนไทยในอดีต
  • เป็นประจักษ์พยานถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมในอดีต นับเป็นตัวแทนของศิลปกรรมสยามยุคแรก และเป็นต้นกำเนิดการสร้างประเทศ 

          อุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง ๓ แหล่ง ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันและมีอายุอยู่ในช่วงใกล้เคียงกัน  

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

          ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๗๐ ตารางกิโลเมตร  ที่นี่... ได้มีผู้สันนิษฐานว่าเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ของประเทศไทยมาก่อน มีหลักฐานแสดงถึงการตั้งรกรากของชนชาติไทย มีการวางรากฐานทางการเมืองและเศรษฐกิจ เป็นแหล่งที่วัฒนธรรมเจริญงอกงามสูงสุดในขณะนั้น   มีโบราณสถานที่ค้นพบแล้วอยู่ไม่ต่ำกว่า ๒๕ แห่ง อยู่ท่ามกลางป่าเขาและธรรมชาติ  ณ ที่นี้ เป็นที่วัฒนธรรมของชนชาติไทยได้วิวัฒนาการถึงขั้นสูงสุด ในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ ๑๘-๒๐   เป็นที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าแห่งหนึ่งของโลก 

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

          ตั้งอยู่ในอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เดิมเมืองศรีสัชนาลัยนี้มีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงเอกของราชอาณาจักรสุโขทัย  หลักฐานทางสถาปัตยกรรมและโบราณสถานแสดงให้เห็นว่าเมืองศรีสัชนาลัยในยุคนั้นได้มีการจัดระเบียบ การวางผังเมืองที่ดี  มีความสามารถในการนำศิลาแลงมาเป็นวัสดุในการก่อสร้างศาสนสถาน และถาวรวัตถุอื่นๆ  ในการสร้างประติมากรรม มีลวดลายปูนปั้น ซึ่งประดับอยู่ตามโบราณสถานต่างๆ มีความประณีตงดงาม เป็นแหล่งผลิตเครื่องสังคโลกที่มีชื่อเสียงมาแต่อดีตกาล มีการสร้างวัดวาอารามขึ้นหลายแห่งทั้งภายในและภายนอกกำพงเมือง ซึ่งแสดงถึงความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนา และความมีศีลธรรมอันดีของบรรพบุรุษไทย

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 

          ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร เดิมก่อนที่จะได้มีการขยายอาณาเขตราชอาณาจักรสุโขทัย เมืองกำแพงเพชรถือเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญเมืองหนึ่งทางด้านใต้ของราชอาณาจักรสุโขทัย    อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนี้มีระยะทางไม่ไกลจากเมืองเก่าสุโขทัยนัก ศิลปะและสถาปัตยกรรมเป็นศิลปะแบบเดียวกับที่ปรากฏในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีโบราณสถานที่สวยงามมากมายหลายแห่ง 


ธนกร ช่อไม้ทอง : เรียบเรียง