> พระราชประวัติ 
 > พระราชบิดาแห่งอักษรไทย
 > พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล 
    .... นับเนื่องจากอดีต 
    .... แผ่นดินพ่อขุนรามฯ 
    .... ธรรมเนียมประเพณี 
    .... เจริญรุ่งเรือง 
    .... ประติมากรรม 
    .... จิตรกรรม 
    .... พิพิธภัณฑสถานฯ 
    .... พระบรมราชานุสาวรีย์ 
    .... พระบรมรูป 
    .... อุทยานแห่งชาติรามฯ 
    .... วันพ่อขุนรามฯ 
    .... มรดกโลก 
    .... มรดกความทรงจำโลก 
 > ธรรมะในศิลาจารึก 
 > ปกิณกะ
 > สัตยาธิษฐาน 

 > บรรณานุกรม 
 > คณะผู้จัดทำ 

 > หน้าแรก 

 

อุทยานแห่งชาติรามคำแหง

          เดือนเมษายน ปีพระพุทธศักราช ๒๕๑๘ กองอุทยานแห่งชาติเริ่มดำเนินการจัดตั้งป่าเขาหลวงเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยใช้ชื่อว่า "อุทยานแห่งชาติรามคำแหง" ซึ่งได้อัญเชิญสมญานามของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์ไทยผู้ทรงแสนยานุภาพ เป็นอัจฉริยะทางด้านความคิดของกรุงสุโขทัย มาเป็นชื่อของอุทยานแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และเป็นสิริมงคลแก่อุทยานแห่งชาติ ตลอดจนเพื่อเป็นการรำลึกถึงสถานที่อันมีค่าทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย 

 

 ภาพภายในอุทยานฯ


ภาพภายในอุทยานฯ


ภาพภายในอุทยานฯ

          กรมป่าไม้ จึงได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๑๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ปีพระพุทธศักราช ๒๕๑๘ เห็นชอบในหลักการให้กำหนดพื้นที่ดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ
          โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาหลวง ในท้องที่ตำบลบ้านด่าน อำเภอลานหอย อำเภอบ้านด่านลานหอย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง และตำบลบ้านป้อม ตำบลคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ในปีพระพุทธศักราช ๒๕๒๓      ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๑๗๕ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ปีพระพุทธศักราช ๒๕๒๓ นับเป็น อุทยานแห่งชาติแห่งที่ ๒๐ ของประเทศ

           อุทยานแห่งชาติรามคำแหงเป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์ ประกอบด้วยปูชนียวัตถุอันเป็นโบราณสถาน สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ตลอดจนมีสภาพธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงาม เช่น น้ำตกสายรุ้ง อุทยานแห่งชาติรามคำแหงมีเนื้อที่ประมาณ ๓๔๑ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒๑๓,๑๒๕ ไร่  เนื้อที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านด่านลานหอย อำเภอคีรีมาศ และอำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 


ภาพน้ำตกสายรุ้ง 


ธนกร ช่อไม้ทอง : เรียบเรียง