> พระราชประวัติ 
 > พระราชบิดาแห่งอักษรไทย
    .... แบบหนังสือไทย 
    .... กำเนิดแบบอักษรไทย 
    .... ทรงเห็นการณ์ไกล 
    .... วรรณคดีอันทรงคุณค่า 
    .... เรื่องราวในวรรณคดี 
 > พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล 
 > ธรรมะในศิลาจารึก 
 > ปกิณกะ
 > สัตยาธิษฐาน 

 > บรรณานุกรม 
 > คณะผู้จัดทำ 

 > หน้าแรก 

 

เรื่องราวในวรรณคดี

          วรรณคดีนี้ ได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัยไว้หลายด้านนอกเหนือจากความรู้ทางด้านอักษรศาสตร์และนิรุกติศาสตร์ ซึ่งพอจะยกมาเป็นตัวอย่างให้เห็นโดยสังเขป ได้แก่ 

 • ให้ความรู้ในด้านประวัติศาสตร์   
            บอกเล่าถึงพระราชประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช, เรื่องราวของราชอาณาจักรสุโขทัย  
   
 • ด้านประวัติศาสตร์ภูมิศาสตร์ 
            บอกเล่าถึงอาณาเขตของราชอาณาจักรสุโขทัยในขณะนั้นว่ามีเขตแดนติดต่อกับประเทศใดบ้าง
   
 • ด้านนิติศาสตร์  
            บอกเล่าถึงเรื่องของกรรมสิทธิ์, การรับมรดก, กฎหมายระหว่างประเทศที่ไม่มีการทำร้ายเชลยศึก และอื่นๆ ซึ่ง ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้กล่าวไว้ว่า ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนี้ นับได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทย 
   
 • ด้านรัฐศาสตร์  
            บอกเล่าถึงระบอบการปกครอง ที่เป็นการปกครองที่เป็นแบบพ่อปกครองลูก, การตัดสินความต่างๆ ให้ทรงไว้ซึ่งความเป็นจริง เป็นไปอย่างยุติธรรม 
   
 • ด้านเศรษฐศาสตร์ การพาณิชย์ 
            บอกเล่าถึงการเก็บภาษี การค้าของประชาชน มีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า มีตลาดสำหรับค้าขาย 
   
 • ด้านการเกษตร 
            บอกเล่าถึงการปลูกสวนผลไม้ ทำนา พื้นที่ทำกิน มีความอุดมสมบูรณ์  มีการกักเก็บน้ำ (๑) เพื่อไว้ใช้ในหน้าแล้ง 
   
 • ด้านสังคมศาสตร์ 
            บอกเล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ประชาชนมีศีลธรรม การคบค้าสมาคมกันเป็นไปอย่างมีมิตรไมตรี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  บุตรทำนุบำรุงปรนนิบัติผู้เป็นบิดามารดา ผู้เป็นน้องให้ความเคารพและดูแลปรนนิบัติต่อผู้เป็นพี่เยี่ยงบิดามารดา 
    
 • ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 
            บอกเล่าถึงประเพณีการถือศีลในช่วงเข้าพรรษา ประเพณีกรานกฐินหลังออกพรรษา การเผาเทียนเล่นไฟ 
   
 • ด้านศาสนา 
            บอกเล่าถึงการให้ทานรักษาศีล สร้างวัด โบสถ์ วิหาร ศาสนสถานต่างๆ  มีการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างดียิ่ง เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าราชอาณาจักรสุโขทัยนั้น มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ  
 
 

ธนกร ช่อไม้ทอง : เรียบเรียง 
(๑) ซึ่งโบราณสถานที่ปรากฏที่จังหวัดสุโขทัย ได้แสดงให้เห็นถึงการทำระบบชลประทานว่าได้เกิดขึ้นแล้วในยุคสมัยนั้น