> พระราชประวัติ 
 > พระราชบิดาแห่งอักษรไทย
 > พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล 
 > ธรรมะในศิลาจารึก 
 > ปกิณกะ 
 > สัตยาธิษฐาน 
    .... รายนามผู้ลงสัตยาธิษฐาน

 > บรรณานุกรม 
 > คณะผู้จัดทำ 

 > หน้าแรก 

 

              ด้วยความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ที่ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อประเทศอย่างอเนกอนันต์นับแต่อดีตกาล      ข้าพระพุทธเจ้าจึงขอตั้งจิตให้สัตยาธิษฐานต่อพระองค์ ว่า...

ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะประพฤติปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหลายด้วยความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละ ทั้งนี้เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและความมั่นคงของชาติเป็นสำคัญ.

ข้าพระพุทธเจ้าจะตั้งใจศึกษาค้นคว้าเพิ่มพูนความรู้ใส่ตนอยู่ตลอดเวลา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้นั้น มาพัฒนาให้เกิดคุณประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและแก่สังคมส่วนรวม เพื่อความสุขของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ.

ข้าพระพุทธเจ้าจะธำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของความเป็นไทย ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามอันมีมาแต่บรรพบุรุษ เพื่อให้นานาชาติและอนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักว่าชนชาติไทยนั้นเป็นชนชาติที่มีเอกราช มีอารยะสูงทั้งทางวัตถุและจิตใจมาช้านาน ซึ่งผู้ใดจะดูแคลนมิได้.

ข้าพระพุทธเจ้าจะประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี มีเมตตา ยึดมั่นในคุณธรรม ไม่เบียดเบียนทำความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นทั้งต่อตนเองและต่อบุคคลอื่น ยอมสละประโยชน์สุขส่วนตนเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม เพื่อความสามัคคีของคนในสังคมและความผาสุกของชาติบ้านเมือง.

นักศึกษาส่วนกลาง 473 คน | ประชาชนทั่วไป 301 คน | อาจารย์ - เจ้าหน้าที่ 239 คน | ศิษย์เก่า 158 คน | นักศึกษาส่วนภูมิภาค 103 คน | 1 คน |
รวม 1275 คน

ลงชื่อ นามสกุล

อาจารย์ - เจ้าหน้าที่
นักศึกษาส่วนกลาง นักศึกษาส่วนภูมิภาค รหัสนักศึกษา
ศิษย์เก่า
ประชาชนทั่วไป