> พระราชประวัติ 
 > พระราชบิดาแห่งอักษรไทย
 > พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล 
 > ธรรมะในศิลาจารึก 
    .... ความสัมพันธ์  
    .... ศาสนประวัติ 
    .... ศาสนพิธี  
    .... ศาสนวัตถุสถาน  
    .... ศาสนธรรม  
    .... ทรงศีล ศรัทธา 
    .... พรหมวิหาร ๔ 
    .... กตัญญู กตเวทิตา 
    .... คือพรหมของบุตร 
    .... ทศพิธราชธรรม 
 > ปกิณกะ 
 > สัตยาธิษฐาน 

 > บรรณานุกรม 
 > คณะผู้จัดทำ 

 > หน้าแรก 

 

ศาสนวัตถุสถาน 

          คำจารึกยังได้กล่าวถึงวัดและพระพุทธรูป อันเป็นปูชนียวัตถุสถานที่สำคัญอย่างหลายแห่ง คือ

 • (๑) "กลางเมืองสุโขทัยนี้ มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารศ มีพระพุทธรูป มีพระพุทธรูปอันใหญ่ มีพระพุทธรูปอันราม มีพิหารอันใหญ่ มีพิหารอันราม"
   
  วัดที่กล่าวไว้นี้คือ วัดมหาธาตุ ภายในวัดมีพระพุทธรูปทองคำ คือ พระศากยมุนี (ปัจจุบันอยู่ที่ วัดสุทัศน์เทพวราราม) มีพระพุทธรูปยืนชื่อ พระอัฏฐารศ 
   
 • (๒) "เบื้องตะวันโอกเมืองสุโขทัยนี้ มีพิหารมีปู่ครู มีทะเลหลวง" 
   
  ทางตะวันออกมีวัด สันนิษฐานว่าคงจะเป็นวัดช้างล้อม
   
 • (๓) "เบื้องตะวันตกเมืองสุโขทัยนี้ มีอไรญญิก....ทุกคนลุกแต่เมืองศรีธรรมราชในกรุงอไรญญิก มีพิหารอันหนึ่งมนใหญ่สูงงามแก่กม มีพระอัฏฐารศอันหนึ่งลุกยืน" 
   
 • (๔) " เบื้องตีนนอนเมืองสุโขทัยนี้...............มีพระอจนะ มีปราสาท" 
   
  ด้านทิศเหนือมีวัดพระพายหลวง ภายในวัดมีพระพุทธรูปชื่อ พระอัจนะ
   
 • (๕) "เบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้ มีกุฎีพิหาร ปู่ครูอยู่ มีสรีดภงส์"
   
  ด้านทิศใต้มีวัดชื่อวัดพระบาทใหญ่ ตั้งอยู่บนเขาสมรกูฏ มีพระพุทธบาทจำลองอยู่บนเขานี้

 


พระศรีศากยมุนี
ในพระวิหารหลวง วัดสุทัศน์เทพวราราม

ภาพองค์พระอัฏฐารศเหนือ จอมเขากลางอรัญญิก เมืองสุโขทัย วัดตะพานหิน  >>


ธนกร ช่อไม้ทอง : เรียบเรียง 
(๑), (๒) คำจารึกด้านที่ ๒, (๓), (๔), (๕) คำจารึกด้านที่ ๓