> พระราชประวัติ 
 > พระราชบิดาแห่งอักษรไทย
 > พระเกียรติคุณแผ่ไพศาล 
 > ธรรมะในศิลาจารึก 
    .... ความสัมพันธ์  
    .... ศาสนประวัติ 
    .... ศาสนพิธี  
    .... ศาสนวัตถุสถาน  
    .... ศาสนธรรม  
    .... ทรงศีล ศรัทธา  
    .... พรหมวิหาร ๔ 
    .... กตัญญู กตเวทิตา 
    .... คือพรหมของบุตร 
    .... ทศพิธราชธรรม 
 > ปกิณกะ 
 > สัตยาธิษฐาน 

 > บรรณานุกรม 
 > คณะผู้จัดทำ 

 > หน้าแรก 

ความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนา

          ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชนชาติไทยในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัย  เรื่องราวที่ปรากฏเป็นข้อความบอกเล่าในศิลาจารึกหลักที่ ๑ ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั้น บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและอารยธรรม ว่าเป็นที่สุดอย่างยิ่งแล้วในยุคนั้น      ศิลาจารึกหลักที่ ๑ มีเนื้อความที่แบ่งออกได้เป็น ๓ ตอน ตามที่ได้กล่าวไปแล้วในเบื้องต้น (๑)   เนื้อความนั้นมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนาใน ๔ ลักษณะใหญ่ คือ 

  • ศาสนประวัติ 
  • ศาสนพิธี 
  • ศาสนวัตถุสถาน  
  • ศาสนธรรม

          โดยเฉพาะด้านศาสนธรรม ซึ่งจัดว่าสำคัญที่สุด จะเห็นว่ามีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของชาวสุโขทัยเป็นอันมาก ข้อความที่ถอดออกมาจากจารึกนั้น เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเสียส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางปริยาย หลักธรรมที่พิจารณาได้นั้น สามารถแยกออกไปเป็นหัวข้ออธิบายได้หลายประเด็น ตามแต่ผู้นึ่งผู้ใดจะหยิบยกมาอธิบาย  แต่ ณ ที่นี้ จะขอยกข้อความในศิลาจารึก มาพิจารณากล่าวไว้ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นเป็นบางส่วนบางเรื่อง เทียบกับหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  เท่าที่ผู้เขียนจะสามารถนำมาอธิบายได้เท่านั้น 

  


ธนกร ช่อไม้ทอง : เรียบเรียง 
(๑) อ่านได้ในหน้าพระราชประวัติ