About us >> แผนปฎิบัติราชการสำนักหอสมุดกลาง
แผนปฎิบัติราชการสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อัตลักษณ์ :
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์ :
การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
สำนักหอสมุดกลาง
อัตลักษณ์ :
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม
เอกลักษณ์ :
การเป็นห้องสมุดเพื่อปวงชน
แผนปฏิบัติราชการระยะยาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
หนังสือเวียน/ประกาศ
  • 29 ธ.ค. 2559 : ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง (เอกสาร pdf )
  • 11 พ.ค. 2555 : ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2555 (เอกสาร pdf )
  • 17 ม.ค. 2553 : ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง การรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ เรื่อง การใช้บริการห้องสมุด หน่วยงานบริการ สำนักหอสมุดกลาง ฝ่ายบริการผู้อ่าน (เอกสาร pdf )

Latest Update : 02 November 2018, 04:49 PM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636