About us >> โครงสร้างการบริหารงาน

รศ. ทศพร คล้ายอุดม
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง
รศ. ดร. ปิยะนุช เงินคล้าย

ดร. ศิริรัตน์ สิงหันต์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
ผศ. ดร. ศิริรัตน์ สิงหันต์

แบ่งโครงสร้างออกเป็น 1 สำนักงาน กับ 3 ฝ่าย ได้แก่

สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานเลขานุการ : นายโยธิน แก่นมีผล (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุดกลาง
 1. งานบริหารและธุรการ : นางปองขวัญ กะการดี (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ) หัวหน้างาน
  • หน่วยสารบรรณ
  • หน่วยการเจ้าหน้าที่
  • หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
 2. งานคลังและพัสดุ : นางนิตยา ลำเจียกเทศ (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ) หัวหน้างาน
  • หน่วยคลัง
  • หน่วยพัสดุ
 3. งานนโยบายและแผน : น.ส. ประภัสสร ศรีไสยา (นักวิเคราะห์นโยบายปฏิบัติการ) หัวหน้างาน
  • หน่วยวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
  • หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ
 4. งานประกันคุณภาพการศึกษา : นางศุภมาศ กิจจาการ (นักวิชาการศึกษาชำนาญการ) หัวหน้างาน
  • หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  • หน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
ฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ : น.ส. พรทิพย์ รักบุรี (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
 1. งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ : น.ส. เสาวรส อนุรักษ์โชคชัย (บรรณารักษ์ปฏิบัติการ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
  • จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
  • บำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ
 2. งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ : นางศิริพรรณ วัฒนกูล (บรรณารักษ์ชำนาญการ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
  • วิเคราะห์เลขหมู่และทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
ฝ่ายบริการสารสนเทศ
ฝ่ายบริการสารสนเทศ : นางจิรณี ขวัญเมือง (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
 1. งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ : น.ส. วรารัตน์ แตงเจริญ (บรรณารักษ์ปฏิบัติการ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
 2. งานบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ : นางวัชราภรณ์ ชูสัตานนท์ (บรรณารักษ์ปฏิบัติการ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
 3. งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา : นางเพียงใจ ชูช่วยสุวรรณ (บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
  • บริการทรัพยากรสารสนเทศ
  • บริการวารสารและเอกสาร
  • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
  • ประสานงานธุรการ
ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด : นายธนกร ช่อไม้ทอง (นักเอกสารสนเทศชำนาญการพิเศษ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
 1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ : นายสุชล แก้วประทุม (นักเอกสารสนเทศชำนาญการ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
  • ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  • ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  • พัฒนาเว็บไซต์
 2. งานสื่อมัลติมีเดีย : น.ส. เบ็ญจลักษณ์ ธรรมบุตร (บรรรณารักษ์ปฏิบัติการ) รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างาน
สำนักงานและฝ่ายต่างๆ ดำเนินงานอยู่ที่ สำนักหอสมุดกลางฯ ยกเว้น งานบริการสารสนเทศห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ดำเนินงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 8 เขตประเวศ กรุงเทพฯ ห้องสมุดดำเนินงานโดยมีบุคลากร จำนวน 163 คน (ข้อมูลจากปี 2558)

Latest Update : 21 December 2017, 11:16 AM

ส่งข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะได้ที่ webmaster@lib.ru.ac.th

Version : ปีการศึกษา 2558
[ Mobile Version ]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8636