[ เข้าสู่เว็บไซต์สำนักหอสมุดกลาง ]

ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ จากคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด